1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument na podstawie art. 27 Prawa Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i 34 ust. 2 i art.35 Prawa Konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zamówionego towaru.

Kupujący może poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży na piśmie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Filip Wojsznis, ul. Wołczyńska 50, 60-167 Poznań lub mailowo na adres kontakt@bromoled.pl .

W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdzi Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia na e-mail podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwykły zarząd oznacza, iż Konsument może przesłany towar odpakować , sprawdzić wytrzymałość, przymierzyć, itp. Nie powoduje to zmiany towaru, a po ponownym zapakowaniu nadaje się do dalszej odsprzedaży. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cechy i funkcjonowania rzeczy. Oznacz to, że Konsument ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Konsument nie może normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Towar powinien być zwrócony nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy na adres:  Filip Wojsznis bromoled.pl, ul. Wołczyńska 50 , 60-167 Poznań lub przekazany osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem 14 dni lub przesłanie potwierdzenia wysłania towaru.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa Konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta to może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych przepisami prawa zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:

– telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 510 298 712 lub +48 798 916 262

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bromoled.pl

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.